Wettelijke informatie en algemene voorwaarden

I. Juridische informatie

Bedrijfsnaam: SRL ChatelainXpert
ECB: 0554848710
Maatschappelijke zetel: 4550 NANDRIN, rue sur Haies, 2
Maatschappelijke zetel: 4557 TINLOT, rue sur Haies, 7
Mail: info@chatelainxpert.be
Telefoon: 085/250.750.
Beroepsorganisaties: Abex, Cibex, Ugeb-Uleb en EEEI
Beroepstitel: Landmeter - expert in taxatie van onroerend goed
Land dat deze beroepstitel heeft verleend: België
Belangrijkste kenmerken van de bedrijfsactiviteit: taxatie van onroerende goederen en vastgoedadvies in de ruimste zin; activiteiten in verband met Géomètres-deskundigen en vastgoeddeskundigen.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: AXA nummer 730.385.765
Bankrekening: ING BE72 6528 3717 1316

II. Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen van diensten, hierna "de diensten" genoemd, geplaatst tussen de klant, hierna "de klant" genoemd, en SRL ChatelainXpert, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 4550 Nandrin, rue sur Haies, 2 BCE n° 0554848710, hierna "de dienstverlener" genoemd.

Elke bestelling impliceert de volledige acceptatie van de klant. Door een bestelling te plaatsen, erkent de klant dat hij deze algemene voorwaarden en de geldende tarieven heeft gelezen en aanvaard.

De overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener komt echter pas tot stand wanneer de dienstverlener de aanvaarding van de opdracht bevestigt, wat per e-mail of schriftelijk kan gebeuren.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken door een schriftelijk of per e-mail gesloten overeenkomst tussen de dienstverlener en de klant.

Artikel 2: offerte en bestelling

Onze offertes zijn geldig voor een periode van twee maanden vanaf de datum van mededeling per e-mail of schriftelijk van deze algemene voorwaarden en de prijs.

De opgegeven prijzen gelden enkel voor de levering van de daarin beschreven diensten, met uitsluiting van elke andere dienst. Indien de klant bijkomende diensten wenst, moet een afzonderlijke overeenkomst, schriftelijk of per e-mail geformaliseerd, worden gesloten tussen de dienstverlener en de klant.

De prijsofferte is gebaseerd op de door de klant verstrekte informatie en de tarieven die de dienstverlener per e-mail aan de klant heeft meegedeeld.

In geval van wijziging van de gevraagde dienst, is de dienstverlener gerechtigd zijn tussenkomst op te schorten in afwachting van het sluiten van een nieuwe overeenkomst, schriftelijk of per e-mail, met betrekking tot de nieuwe gevraagde diensten.

De klant, als consument in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, erkent en aanvaardt ook het volgende:

 

De consument, in de zin van het Wetboek van Economisch Recht, heeft het recht om de dienstverlener op de hoogte te stellen van zijn voornemen om de gevraagde dienst te herroepen zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van het dienstencontract.

Hij kan zijn beslissing meedelen per e-mail naar: info@chatelainxpert.be of per post naar het adres :

4557 Tinlot, rue sur Haies, 7. De klant kan dit herroepingsrecht echter niet meer uitoefenen als de dienstverlener begonnen is met de uitvoering van de opdracht op verzoek van de klant. De klant erkent en aanvaardt dat de dienstverlener met de uitvoering van de opdracht begint zodra een bezoek ter plaatse is gepland.


 

Artikel 3: Prijs en betaling

De diensten worden door de dienstverlener gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op het moment van ontvangst van de bestelling van de klant.

De kosten voor het afdrukken en verzenden van het door de dienstverlener opgestelde deskundigenverslag zijn uitsluitend ten laste van de klant. Deze kosten zijn vastgesteld op 10 euro inclusief btw. Als de klant verzoekt om het rapport binnen 24 uur te verzenden en de dienstverlener hiermee instemt, wordt het rapport uitsluitend per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat de klant aan de dienstverlener heeft opgegeven.

Elke verhoging van de btw of elke nieuwe belasting die wordt opgelegd tussen het moment waarop de bestelling wordt geplaatst en het moment waarop de dienst wordt verleend, zal aan de klant worden doorberekend.

De aan de klant meegedeelde prijs is betaalbaar ten laatste op het ogenblik van het bezoek ter plaatse door de dienstverlener, op het credit van de bankrekening ING BE72 6528 3717 1316 van de dienstverlener.

De tweede betalingsherinnering, die minstens veertien dagen zonder gevolg is gebleven, brengt de betaling met zich mee van een bedrag van € 30,00 inclusief BTW als schadevergoeding in hoofde van de klant, vermeerderd met 10% van het gefactureerde bedrag, en brengt eveneens de toepassing met zich mee van conventionele interesten van 10% per jaar, die eveneens in rekening worden gebracht aan de klant. Als het gefactureerde bedrag echter lager is dan € 150,00 inclusief btw, bedraagt de schadevergoeding € 20 en de rente 10%.

Indien de woning in kwestie niet volledig toegankelijk is (volledig toegankelijk en bezoekbaar door de dienstverlener) op het tussen de dienstverlener en de klant overeengekomen tijdstip, is de klant de dienstverlener een forfaitair bedrag van 120,00 € incl. btw verschuldigd. Het bewijs hiervan kan met elk wettelijk middel geleverd worden.

Elk verzoek van de klant om een gepland bezoek uit te stellen of te annuleren moet per e-mail of schriftelijk worden meegedeeld binnen 24 uur na de voor het bezoek overeengekomen datum. Bij gebreke daarvan is de klant aan de dienstverlener een forfaitair bedrag van € 50,00 incl. btw verschuldigd.

 

Artikel 4: Toegang tot informatie - Samenwerking met de klant

Teneinde de dienstverlener in staat te stellen zijn opdracht uit te voeren, machtigt de klant de dienstverlener kennis te nemen van de volgende documenten en/of deze documenten op te vragen bij elke persoon die deze in zijn bezit kan hebben. Ten slotte verbindt de klant zich ertoe deze documenten op eerste verzoek aan de dienstverlener te overhandigen. Deze documenten zijn :

EIGENDOM/RECHTSVORM:
- de eigendomsakte of het certificaat van eigendom;
- als het onroerend goed deel uitmaakt van een mede-eigendom, de notulen van de laatste 3 algemene vergaderingen.

KADASTER/STEDENBOUW:
- uittreksel uit de kadastrale matrix;
- uittreksel van de kadastrale kaart;
- elke stedenbouwkundige vergunning (CU1 of 2);
- andere vergunningen (exploitatievergunningen, gereglementeerde activiteiten enz.).

GEBOUWEN:
- plannen of schetsen van het gebouw;
- plannings- of bouwvergunning(en);
- verklaring van voltooiing en certificaat van conformiteit;
- eventuele geschillen;
- bestekken;
- energieprestatiecertificaten voor de verschillende onderdelen van het onroerend goed;
- certificaat van elektrische installatie
- gasinstallatiecertificaat of -certificaten voor het gebouw;
- het latere interventiedossier (DIU).

SITUATION LOCATIVE:
- état locatif de l'immeuble (liste des loyers perçus);
- les baux éventuels;
- les conventions de sous location éventuelles;
- détail des contentieux locatifs éventuels.

WERKZAAMHEDEN:
- een lijst van recente werkzaamheden (of werkzaamheden die zijn uitgevoerd sinds de aankoop van het pand);
- als er werkzaamheden gepland zijn, een lijst van de werkzaamheden en/of een schatting in de vorm van een gedetailleerd schema met de verschillende onderdelen en een opsplitsing van de werkzaamheden die door de vakman zijn uitgevoerd en de werkzaamheden die zelf zijn uitgevoerd (met eigen personeel).

 

MILIEU:
- Technische documentatie en/of informatie met betrekking tot het milieu die van invloed kan zijn op de waarde (oriëntatiestudie, karakteristiekenstudie, bodemverontreiniging, enz.)

ANDERE:
- elk ander document dat de deskundige nodig kan hebben om zijn waardebepaling op een nuttige manier vast te stellen.

Artikel 5: Het taxatierapport.

Als onderdeel van zijn taxatieopdracht verstrekt de dienstverlener een taxatierapport aan de klant.

Hiervoor wordt het onroerend goed bezocht. Na afronding van de opdracht van de klant en betaling van de prijs in overeenstemming met de hierin omschreven voorwaarden, ontvangt de klant een taxatierapport.

In dit verband wordt het volgende erkend en geaccepteerd:

1. De marktwaarde exclusief verwervingskosten is de prijs die een koper waarschijnlijk zal betalen, ervan uitgaande dat het onroerend goed vrij te koop wordt aangeboden (geen verplichte verkoop), dat de transactie is voltooid op de datum van de taxatie, dat de periode gedurende welke het onroerend goed te koop wordt aangeboden redelijk is, dat de prijzen stabiel zijn gedurende deze periode en dat er geen rekening wordt gehouden met een eventuele gemakswaarde voor een koper die in speciale omstandigheden kan verkeren.

2. Het waardeoordeel van de dienstverlener is gebaseerd op door de klant verstrekte informatie. Deze informatie wordt als accuraat beschouwd. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om alle informatie in te vullen die nodig is voor deze taxatie. Er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de oppervlakte van de onderzochte goederen. De dienstverlener analyseert geen juridische documenten en controleert de conformiteit van gebouwen niet; dat is de verantwoordelijkheid van andere professionals.

3. De opdracht van de dienstverlener is het beoordelen van de economische waarde van het onroerend goed en omvat geen technische en/of bouwkundige expertise. De gebouwen worden daarom geacht vrij te zijn van verborgen gebreken en/of schadelijke materialen zoals asbest, bodemverontreiniging, asbestvezels, merula of andere. Dit bericht is opgesteld in de veronderstelling dat er geen gevaarlijke of verboden materialen aanwezig zijn en dus de waarde van het pand niet verminderen.

Er worden geen tests uitgevoerd op elektrische, verwarmings- of andere installaties. Evenmin worden afvoeren getest. De serviceprovider gaat er echter van uit dat alle installaties naar behoren werken. Stedenbouwkundige kwesties zoals naleving van het huidige sectorplan, het verkrijgen en naleven van bouwvergunning(en) of andere exploitatievergunning(en) vallen buiten het bereik van deze taxatie. De eigendommen worden getaxeerd op basis van het feit dat hun huidige gebruik voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften.

De klant erkent dat het schattingsverslag op geen enkele manier betrekking heeft op de staat van de gebouwen, hun funderingen, vloeren of installaties, en dus op geen enkele manier kan worden gelijkgesteld met een garantie van welke aard dan ook op deze punten. Deze schatting houdt geen rekening met uitrustingen of materialen die geen deel uitmaken van de technische installaties van de gebouwen. Specifiek uitgesloten zijn alle materialen, apparatuur en andere installaties die geheel of hoofdzakelijk verband houden met de activiteiten van de bewoners.

Ook meubilair en stoffering, verlichting, wandlampen, voertuigen, winkels en mobiele gereedschappen zijn uitgesloten. Er is geen rekening gehouden met eventuele goodwill die voortvloeit uit het huidige gebruik van het onroerend goed. Voor vastgoedbeleggingen is geen onderzoek gedaan naar de financiële draagkracht van de huurders. We gaan ervan uit dat huurders aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen. We gaan er ook van uit dat er geen significante huurachterstanden of situaties zijn die een schending van de huurovereenkomst inhouden. Dit rapport dient vertrouwelijk te worden behandeld door de partijen aan wie het is gericht en is uitsluitend voor hun gebruik. Het mag voor geen enkel ander doel worden gebruikt, noch aan derden worden meegedeeld, tenzij met toestemming van ons bedrijf.

4. De expert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik van dit rapport door derden.

5. Eventuele schetsen in het rapport kunnen bij benadering afmetingen weergeven en zijn bijgevoegd om de lezer in staat te stellen zich een goede visuele voorstelling te vormen. De landmeter heeft niet de exacte afmetingen van het pand genomen.

6. De expert gaat ervan uit dat er geen verborgen of onzichtbare kenmerken van het onroerend goed, de ondergrond of constructies zijn die de waarde van het onroerend goed positief of negatief kunnen beïnvloeden. De expert is niet verantwoordelijk voor dergelijke factoren of voor het onderzoek dat nodig is om dergelijke elementen op te sporen.

7. De constructies worden verondersteld te zijn gebouwd, na het verkrijgen van de vereiste stedenbouwkundige vergunningen, in overeenstemming met de wet, met inbegrip van in het bijzonder de wettelijke vereisten met betrekking tot bewoning en exploitatie, in overeenstemming met de Huisvestingscodes, tenzij anders vermeld.

8. Met betrekking tot taxaties die afhankelijk zijn van een bevredigende voltooiing van de bouw, reparaties of verbouwingen, zijn het taxatierapport en de daaruit voortvloeiende waardebepaling gebaseerd op de voltooiing van het werk op een professionele manier en in overeenstemming met de plannen en specificaties. Er wordt verondersteld dat het werk voldoet aan de lokale veiligheidsnormen en voorschriften.

 

9. Tenzij anders vermeld, wordt in de marktwaarde geen rekening gehouden met (vermoedelijke) bodemverontreiniging.

10. De bovenstaande waarden houden geen rekening met verborgen juridische of fysieke gebreken aan het eigendom (stabiliteit, erfdienstbaarheden, bodemgebreken, enz.).

11. De aangegeven oppervlaktes zijn berekend op basis van een summiere meting.

12. De werking van de elektriciteits-, verwarmings- en watersystemen wordt niet systematisch gecontroleerd.

13. Er is geen onderzoek gedaan naar het drainagesysteem, het dak, de draagconstructie of de fundering, tenzij anders vermeld.

14. Waarden worden gegeven op basis van het feit dat het pand niet in strijd is met de stedenbouwkundige voorschriften, tenzij anders vermeld.

15. Elke overdracht van een wooneenheid moet vergezeld gaan van een controle van de elektrische laagspanningsinstallatie, een PEB-energiecertificaat, een bodemverontreinigingscertificaat en een certificaat van overeenstemming/reiniging van de olietank. Hoewel we niet op de hoogte zijn gesteld van deze certificaten, worden ze in deze taxatie geacht te worden verkregen en betaald, net als de kosten voor het verwijderen van meubilair, grote voorwerpen en afval, tenzij anders vermeld.

 

Artikel 6: Verklaring van privacybeleid, vertrouwelijkheid en gebruik van cookies

Privacybeleid

- De dienstverlener is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die hij verzamelt.

Hij neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en te verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

De dienstverlener verwerkt alleen de gegevens die hij nodig heeft en bewaart deze niet langer dan strikt noodzakelijk is om de volgende doeleinden te bereiken:

- het beheer van het klantenbestand en het totaalbeeld van de klant ;

- de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen, met name op de volgende gebieden: taxatie van onroerend goed; het opstellen van energieprestatiecertificaten; het opstellen van inventarissen van inrichting en toebehoren; vastgoedadvies, met name in het kader van de wetgeving inzake ruimtelijke ordening.

Zonder deze gegevens zou de dienstverlener de hem toevertrouwde opdrachten niet kunnen uitvoeren. Daarnaast heeft de dienstverlener een legitiem belang bij het gebruik van uw gegevens om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen.

Uw gegevens kunnen voor de bovengenoemde doeleinden worden verwerkt door de serviceprovider en door gespecialiseerde onderaannemers die door de serviceprovider worden gebruikt voor bepaalde diensten, zoals gegevensopslag, IT-ondersteuning, enz. Zij moeten de instructies van de dienstverlener opvolgen en zich houden aan zijn privacybeleid.

De dienstverlener zal ervoor zorgen dat hij uw toestemming verkrijgt wanneer dat nodig is. Tenzij er sprake is van een wettelijke uitzondering, heeft u als klant de volgende rechten:

- u kunt deze toestemming intrekken ;

- u hebt het recht om op elk moment te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken en in welke mate wij deze gebruiken;

- u hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren;

- U hebt ook het recht om op zwaarwegende en gerechtvaardigde gronden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;

- u hebt het recht om bezwaar te maken, zonder dat u zich hoeft te verantwoorden, tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing;

- als de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht om die toestemming in te trekken;

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

- heeft u het recht om de serviceprovider te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Deze rechten zijn echter niet absoluut. Elk verzoek zal daarom per geval worden onderzocht. Het wissen van uw persoonlijke gegevens kan tot gevolg hebben dat de dienstverlener u bepaalde diensten niet meer kan leveren.

- U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens over te dragen.

Je kunt deze rechten gratis uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@chatelainxpert.be of per post naar SPRL ChatelainXpert ter attentie van de heer Frédéric CHATELAIN, 4550 Nandrin, rue sur Haies, 2.

Als u nog vragen hebt, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op info@chatelainxpert.be. Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Vertrouwelijkheid

- Onder voorbehoud van het voorgaande verbindt de dienstverlener zich ertoe om alle of een deel van de informatie van welke aard dan ook, commercieel, industrieel, technisch, financieel, nominatief of gegevens, die hem door de klant is meegedeeld, als strikt vertrouwelijk te behandelen en bijgevolg aan niemand mee te delen.

Deze verplichting blijft van kracht tijdens de volledige uitvoering van onderhavig contract en gedurende een periode van tien jaar na het verstrijken ervan, om welke reden dan ook.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De hierboven vermelde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: - in het geval dat de dienstverlener de in uitvoering van onderhavig contract gemaakte boekingen moet verantwoorden aan de belastingdienst. - op de mededeling van dit contract en zijn bijlagen aan de advocaten, registeraccountants en bedrijfsrevisoren van de partijen, die onderworpen zijn aan het beroepsgeheim ten opzichte van hun cliënt. - indien de mededeling van dit contract en zijn bijlagen rechtstreeks voortvloeit uit de toepassing van dit contract, die noodzakelijk is om wettelijke rechten te doen gelden. - informatie in het publieke domein, - informatie openbaar gemaakt door een derde partij met het recht om dit te doen. Deze overeenkomst belet de dienstverlener niet om soortgelijke overeenkomsten aan te gaan met andere derden met soortgelijke of andere activiteiten.

- De dienstverlener gebruikt Google Analytics om statistieken over onze website te verzamelen. Deze statistieken worden anoniem verzameld en stellen de dienstverlener in staat om het gebruik van zijn diensten te verbeteren op basis van de verzamelde gegevens.

 

Gebruik van cookies

Wij willen gebruikers van de website https://chatelainxpert.be/ informeren over het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van bezoekers van een website worden geplaatst. Ze bevatten informatie, zoals de taalvoorkeuren van de bezoeker, zodat de bezoeker deze bij een volgend bezoek niet opnieuw hoeft in te voeren. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch correct wordt weergegeven, terwijl andere ervoor zorgen dat een websitetoepassing correct functioneert. Andere cookies worden gebruikt om statistieken over onze bezoekers te verzamelen, zodat we onze website in de toekomst kunnen verbeteren.

U kunt cookies blokkeren door uw browserinstellingen aan te passen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser. Houd er echter rekening mee dat als u cookies deactiveert, bepaalde grafische elementen er mogelijk niet meer esthetisch uitzien of dat u bepaalde toepassingen niet meer kunt gebruiken.

Door het internet https://chatelainxpert.be/ te blijven gebruiken zonder cookies te blokkeren in de browserinstellingen, accepteren bezoekers het gebruik ervan.

U kunt de cookies die op uw computer of mobiele apparaat zijn geïnstalleerd op elk gewenst moment verwijderen.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

- De dienstverlener is slechts gehouden tot een middelenverbintenis;

- Het wordt erkend en aanvaard door de partijen dat, om zijn opdracht uit te voeren, de dienstverlener zich baseert op de elementen die zichtbaar zijn op het ogenblik van het bezoek ter plaatse en/of de documenten die hem ter beschikking worden gesteld en/of de informatie die hem ter beschikking wordt gesteld.

De partijen erkennen en aanvaarden eveneens dat de dienstverlener zich voor de uitvoering van zijn opdracht eveneens baseert op de volgende principes:

(1) Afwezigheid van asbest of andere potentieel gevaarlijke materialen die tijdens de bouw zijn gebruikt;

(2) De afwezigheid van bodemverontreiniging (of ondergrond) of andere verborgen gebreken;

(3) Het pand voldoet aan de huidige wetgeving;

(4) de technische installaties (elektriciteit, verwarming, enz.), sanitaire installaties en afvoersystemen perfect in orde zijn;

(5) Dat het onroerend goed beschikt over de nodige vergunningen en dat het huidige gebruik in overeenstemming is met deze vergunningen;

(6) Dat er geen stedenbouwkundige plannen zijn die de taxatie zouden kunnen beïnvloeden en dat de eigenaar het eigendomsrecht op het eigendom heeft in de juiste vorm;

Het is niet de verantwoordelijkheid van de dienstverlener om deze werkhypotheses te verifiëren. Indien nodig kan de klant de hulp inroepen van specialisten op dit gebied. Het taxatierapport is ook geen garantie voor de conformiteit van het onroerend goed.

Als het onroerend goed wordt verhuurd, geeft het taxatierapport geen commentaar op de solvabiliteit van de huurders.

 

Artikel 8: Opzegging en/of ontbinding ten nadele van de klant

De voorgaande bepalingen doen geenszins afbreuk aan het recht van de dienstverlener om, naar eigen goeddunken, in geval van niet-betaling of niet-naleving door de klant van zijn contractuele verplichtingen, de ontbinding of beëindiging van de overeenkomst met schadevergoeding te eisen.

In geval van beëindiging of annulering van het contract ten nadele van een van de contractpartijen, is de andere partij ook een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 30% van de totale prijs.

De voorgaande bepalingen doen geen afbreuk aan het recht van de partijen om volledige vergoeding van hun schade te eisen indien zij dit kunnen bewijzen.

 

Artikel 9: Diversen

WIJZIGING VAN HET CONTRACT: Elke wijziging van het contract kan enkel schriftelijk of via uitwisseling van e-mails gebeuren.

ONGELDIGHEID: Indien één of meer bepalingen van dit contract ongeldig worden verklaard of als dusdanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of ingevolge een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen de andere bepalingen al hun kracht en draagwijdte behouden.

In voorkomend geval zullen de partijen onderhandelen om een of meer bepalingen overeen te komen die het mogelijk maken om, voor zover mogelijk, het doel te bereiken dat wordt nagestreefd door de nietig verklaarde bepaling(en).

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

De overeenkomst tussen de dienstverlener en de klant is onderworpen aan het Belgisch recht.

Elk geschil, van welke aard ook, moet eerst het voorwerp uitmaken van een poging tot minnelijke schikking alvorens het aan de hoven en rechtbanken kan worden voorgelegd.

Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie en/of de uitvoering van een contract afgesloten met de Dienstverlener zal uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken binnen het rechtsgebied van het Hof van Beroep waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gevestigd is.